Aktualności z życia Stowarzyszenia - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Aktualności z życia Stowarzyszenia

W dniach 20 i 21 stycznia br w Warszaie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich. Na tym Zjeździe zapadły bardzo ważne decyzje dotyczące ruchu alzhemerowskiego w Polsce. W wyniku szybko postępujących zmian warunków funkcjonowania organizacji alzheimerowskich oraz wyczerpania się formuły Porozumienia uczestnicy Zjazdu postanowili zakończyć jego działalność i przekształcając Nadzwyczajny Zjazd w Zjazd Założycielski powołać zrzeszenie stowarzyszeń o nazwie ALZHEIMER POLSKA. Działalność Alzheimer Polska opiera się na ustawie Prawo o stowarzyszeniach, ustawie O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętego na Zjeździe statutu. Alzheimer Polska po zarejestrowaniu w sądzie będzie posiadało osobowość prawną. Alzheimer Polska stało się jedynym przedstawicielem ruchu alzheimerowskiego w Polsce i za granicą. Na Zjeździe założycielskim wybrano również władze nowopowstałej organizacji. Prezesem został kol. Zygmunt Wierzyński z naszego Stowarzyszenia, wiceprezesem została kol. Edyta Długosz z Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, skarbnikiem - kol. Bożena Nowicka z Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego, sekretarzem kol. Michał Hajtko z Wrocławskiej Fundacji Alzheimerowskiej. Członkiem Zarządu został kol. Andrzej Rossa z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Maria Leszczyńska z Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
12 lutego złożyliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy ofertę na realizację zadania publicznego „Aktywizacja i polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych z chorobą otępienną, w tym z chorobą Alzheimera, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem rehabilitacji oraz  innowacyjnych form samopomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy”.. Zamierzamy realizować go od miesiąca kwietnia do grudnia br.

Od kwietnia ub. roku nasze koleżanki Barbara Stafiej oraz Urszula Mierzwa rozpoczęły pracę nad nowym projektem innowacyjnym. Koleżanki z naszego Stowarzyszenia w partnerstwie z Klubem Wolontariusza Akademii 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracowały nad tym, aby otrzymać grant na realizację tego innowacyjnego projektu.
Po prawie rocznej pracy, rywalizacji z mocnymi przeciwnikami i bardzo rygorystyczną komisją rekrutacyjną projekt koleżanek został ostatecznie doceniony i spośród ponad 160 kandydatów znaleźliśmy się w grupie 31 organizacji, które zostały zakwalifikowane do testowania swoich projektów. Generator Innowacji SIECI WSPARCI przyznał nam grant na jego testowanie.
Projekt Generatora Innowacji SIECI WSPARCIA jest to nowe przedsięwzięcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "Ę”, dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów.
Opieka nad osobą chorą na chorobę Alzheimera to 36 godzin na dobę. Nasz Projekt polega na organizowaniu form opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób chorych na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Planujemy utworzyć Klub Świadomego Opiekuna, w którym nasi podopieczni 2 razy w tygodniu, na kilka godzin będą mogli zostawić swojego podopiecznego/osobę zależną pod opieką wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego i wolontariuszy. Plan zajęć dla podopiecznych będzie dostosowany do możliwości chorych.
Opiekunom biorącym udział w projekcie będziemy pomagać tworzyć własną sieć wsparcia między innymi poprzez:
- zachęcanie do rodzinnych spotkań wielopokoleniowych,
- pomaganie w tworzeniu sąsiedzkiej sieci wsparcia,
- korzystanie ze wsparcia wolontariuszy,
- będziemy zachęcać do integracji opiekunów podczas spotkań 2-3 opiekunów z chorymi (na podobnym etapie choroby) u jednego z opiekunów lub wspólnym spacerze.
Działania te mają na celu doprowadzać do uwalniania czasu opiekuna, aby mógł i potrafił się „resetować". Inicjatywy te mają na celu zachęcać go do służącemu realizacji własnych planów, przyjemnego spędzania wygospodarowanego czasu wolnego.
W dniu 16 marca b.r. odbyło się XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zarząd przedstawił działania, które podejmował w poprzednim roku. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Po dyskusji przyjęto obydwa sprawozdania udzielając Zarządowi absolutorium. Dokonano również wyboru nowego Skarbnika Stowarzyszenia, którym została Pani Krystyna Bułatek. POprzedni Skarbnik Pani Ewa Krzak złożyła rezygnację z funkcji z powodów osobistych. Walne Zebranie wyznaczyło kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższy rok. Przyjęło również informację o działaniach Alzheimer Polska.
30 czerwca zakończył się pierwszy etap projektu Generatora Innowacji SIECI WSPARCIA Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "Ę” realizowany przez nasze dwie koleżanki Barbarę Stafiej i Urszulę Mierzwę pod nazwą "Klub Świadomego Opiekuna". Nasi podopieczni 2 razy w tygodniu, na kilka godzin mogli zostawić swojego podopiecznego - osobę zależną pod opieką wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego i wolontariuszy. Plan zajęć dla podopiecznych byłdostosowany do możliwości chorych.
Opiekunom biorącym udział w projekcie pomagaliśmy tworzyć własną sieć wsparcia między innymi poprzez:
- zachęcanie do rodzinnych spotkań wielopokoleniowych,
- pomaganie w tworzeniu sąsiedzkiej sieci wsparcia,
- korzystanie ze wsparcia wolontariuszy,
- zachęcaliśmy do integracji opiekunów podczas spotkań 2-3 opiekunów z chorymi (na podobnym etapie choroby) u jednego z opiekunów lub wspólnym spacerze.
Podopieczni i opiekunowie wzięli udział w koncercie muzyki poważnej w Filharmonii Podkarpackiej, dwukrotnie byli w kinie na seansie filmowym. Wzięli też udział w wycieczce do Arboretum w Bolestraszycach k/Przemyśla.
Działania te miały na celu doprowadzać do uwalnienia czasu opiekuna, aby mógł i potrafił się „resetować". Inicjatywy te miały na celu zachęcić opiekunów do realizacji własnych planów, przyjemnego spędzania wygospodarowanego czasu wolnego.


W każdy poniedziałek zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia, gdzie w godz. 15.00 do 16.00 dyżur pełnią członkowie Stowarzyszenia służąc radą i pomocą osobom dotkniętym problelmem choroby Alzheimera. Zapraszamy również na Grupę Wsparcia w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w naszej siedzibie.
Wróć do spisu treści