Aktualności z życia Stowarzyszenia - Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Przejdź do treści

Aktualności z życia Stowarzyszenia


Zapraszamy na grupę wsparcia. Najbliższa odbędzie się w piątek
18 stycznia o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia.


ALZHEIMER POLSKA
W dniach 20 i 21 stycznia br w Warszaie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich. Na tym Zjeździe zapadły bardzo ważne decyzje dotyczące ruchu alzhemerowskiego w Polsce. W wyniku szybko postępujących zmian warunków funkcjonowania organizacji alzheimerowskich oraz wyczerpania się formuły Porozumienia uczestnicy Zjazdu postanowili zakończyć jego działalność i przekształcając Nadzwyczajny Zjazd w Zjazd Założycielski powołać związek stowarzyszeń o nazwie ALZHEIMER POLSKA. Działalność Alzheimer Polska opiera się na ustawie Prawo o stowarzyszeniach, ustawie O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętego na Zjeździe statutu. Alzheimer Polska po zarejestrowaniu w sądzie będzie posiadało osobowość prawną. Alzheimer Polska stało się jedynym przedstawicielem ruchu alzheimerowskiego w Polsce i za granicą. Na Zjeździe założycielskim wybrano również władze nowopowstałej organizacji. Prezesem został kol. Zygmunt Wierzyński z naszego Stowarzyszenia, wiceprezesem została kol. Edyta Długosz z Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, skarbnikiem - kol. Bożena Nowicka z Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego, sekretarzem kol. Michał Hajtko z Wrocławskiej Fundacji Alzheimerowskiej. Członkiem Zarządu został kol. Andrzej Rossa z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Maria Leszczyńska z Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
OFERTA
12 lutego złożyliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy ofertę na realizację zadania publicznego „Aktywizacja i polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych z chorobą otępienną, w tym z chorobą Alzheimera, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem rehabilitacji oraz  innowacyjnych form samopomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy”. Zamierzamy realizować go od miesiąca kwietnia do grudnia br.

Klub Świadomego Opiekuna
Od kwietnia ub. roku nasze koleżanki Barbara Stafiej oraz Urszula Mierzwa rozpoczęły pracę nad nowym projektem innowacyjnym. Koleżanki z naszego Stowarzyszenia w partnerstwie z Klubem Wolontariusza Akademii 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania pracowały nad tym, aby otrzymać grant na realizację tego innowacyjnego projektu.
Po prawie rocznej pracy, rywalizacji z mocnymi przeciwnikami i bardzo rygorystyczną komisją rekrutacyjną projekt koleżanek został ostatecznie doceniony i spośród ponad 160 kandydatów znaleźliśmy się w grupie 31 organizacji, które zostały zakwalifikowane do testowania swoich projektów. Generator Innowacji SIECI WSPARCI przyznał nam grant na jego testowanie.
Projekt Generatora Innowacji SIECI WSPARCIA jest to nowe przedsięwzięcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "Ę”, dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów.
Opieka nad osobą chorą na chorobę Alzheimera to 36 godzin na dobę. Nasz Projekt polega na organizowaniu form opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób chorych na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera. Planujemy utworzyć Klub Świadomego Opiekuna, w którym nasi podopieczni 2 razy w tygodniu, na kilka godzin będą mogli zostawić swojego podopiecznego/osobę zależną pod opieką wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego i wolontariuszy. Plan zajęć dla podopiecznych będzie dostosowany do możliwości chorych.
Opiekunom biorącym udział w projekcie będziemy pomagać tworzyć własną sieć wsparcia między innymi poprzez:
- zachęcanie do rodzinnych spotkań wielopokoleniowych,
- pomaganie w tworzeniu sąsiedzkiej sieci wsparcia,
- korzystanie ze wsparcia wolontariuszy,
- będziemy zachęcać do integracji opiekunów podczas spotkań 2-3 opiekunów z chorymi (na podobnym etapie choroby) u jednego z opiekunów lub wspólnym spacerze.
Działania te mają na celu doprowadzać do uwalniania czasu opiekuna, aby mógł i potrafił się „resetować". Inicjatywy te mają na celu zachęcać go do służącemu realizacji własnych planów, przyjemnego spędzania wygospodarowanego czasu wolnego.
XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia
W dniu 16 marca b.r. odbyło się XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zarząd przedstawił działania, które podejmował w poprzednim roku. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Po dyskusji przyjęto obydwa sprawozdania udzielając Zarządowi absolutorium. Dokonano również wyboru nowego Skarbnika Stowarzyszenia, którym została Pani Krystyna Bułatek. POprzedni Skarbnik Pani Ewa Krzak złożyła rezygnację z funkcji z powodów osobistych. Walne Zebranie wyznaczyło kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższy rok. Przyjęło również informację o działaniach Alzheimer Polska.
Klub Świadomego Opiekuna raz jeszcze
30 czerwca zakończył się pierwszy etap projektu Generatora Innowacji SIECI WSPARCIA Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "Ę” realizowany przez nasze dwie koleżanki Barbarę Stafiej i Urszulę Mierzwę pod nazwą "Klub Świadomego Opiekuna". Nasi podopieczni 2 razy w tygodniu, na kilka godzin mogli zostawić swojego podopiecznego - osobę zależną pod opieką wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego i wolontariuszy. Plan zajęć dla podopiecznych byłdostosowany do możliwości chorych.
Opiekunom biorącym udział w projekcie pomagaliśmy tworzyć własną sieć wsparcia między innymi poprzez:
- zachęcanie do rodzinnych spotkań wielopokoleniowych,
- pomaganie w tworzeniu sąsiedzkiej sieci wsparcia,
- korzystanie ze wsparcia wolontariuszy,
- zachęcaliśmy do integracji opiekunów podczas spotkań 2-3 opiekunów z chorymi (na podobnym etapie choroby) u jednego z opiekunów lub wspólnym spacerze.
Podopieczni i opiekunowie wzięli udział w koncercie muzyki poważnej w Filharmonii Podkarpackiej, dwukrotnie byli w kinie na seansie filmowym. Wzięli też udział w wycieczce do Arboretum w Bolestraszycach k/Przemyśla.
Działania te miały na celu doprowadzać do uwalnienia czasu opiekuna, aby mógł i potrafił się „resetować". Inicjatywy te miały na celu zachęcić opiekunów do realizacji własnych planów, przyjemnego spędzania wygospodarowanego czasu wolnego.
Wrzesień - Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera
Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhemera bierze aktywnie udział w obchodach Świtowego Miesiąca Choroby Alzheimera. Na ekranach monitorów informacyjnych w autobusach komunikacji miejskiej pojawiają się plansze informacyjne dotyczące wczesnych objawów choroby Alzheimera wraz z kontaktem do Stowarzyszenia. Ponadto weźmiemy 27 września br. udział w dorocznej już konferencji poświęconej problemowi choroby Alzhemera w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tematem tej konferencji jest „Alzheimer w rodzinie – jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”.  Jako prelegenci wystąpią również członkowie naszego Stowarzyszenia. Konferencja ta będzie transmitowana on-line przez Internet. Zachęcamy do jej oglądnięcia pod adresem https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-Alzheimer-w-rodzinie

Wizyta Alzheimer Polska w Ministerstwie Zdrowia
W dniu 11 października 2018 Alzheimer Polska gościł na zaproszenie Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla w Ministerstwie Zdrowia.
Tematem przewodnim wizyty były sprawy dotyczące opieki nad osobami chorującymi na zespoły otępienne, w tym chorobę Alzheimera.
Podczas spotkania organizacje zrzeszone w Alzheimer Polska mocno akcentowały wagę działań, które powinny być skierowane do opiekunów i osób chorych na demencję, w tym chorobę Alzheimera. Szczególnie podkreślono potrzebę wprowadzenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego, który stanowiłby konkretne rozwiązania związane z szybką diagnostyką, opieką nad chorym, badaniami, edukacją itp. Podobne plany alzheimerowskie zostały wprowadzone już w 20 krajach Europy. Należy podkreślić, że w Polsce na zespoły otępienne choruje 500 tys. osób, w tym ponad 300 tys. na chorobą Alzheimera. A liczba ta do 2050 r. może wzrosnąć nawet trzykrotnie.
Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne naszego społeczeństwa Prezes Alzheimer Polska Zygmunt Wierzyński omówił znaczenie badań przesiewowych pamięci, jako pierwszego kroku w diagnostyce zespołów otępiennych. Rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium może spowolnić rozwój choroby, a co za tym idzie poprawić komfort życia chorego i jego najbliższych. Zygmunt Wierzyński zadeklarował dodatkowo chęć współpracy organizacji AP z MZ w obszarze działań na rzecz opiekunów i chorych na zespoły otępienne.
Minister Zbigniew Król przedstawił realizowane przez MZ zadania obszaru zdrowia skierowane do seniorów a także podkreślił, ze trwają międzyresortowe prace nad dokumentem, dotyczącym opieki nad osobami niesamodzielnymi m.in. z zespołami otępiennymi. Po zakończeniu prac dokument ten zostanie przedstawiony organizacjom AP.
Wszyscy uczestnicy czwartkowego spotkania byli zgodni co do wagi problemu opieki nad osobami chorującymi na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera.
Alzheimer Polska
Basia Stafiej Przewodniczącą Rzeszowskiej Rady Seniorów
Miło nam poinformować, iż nasza koleżanka, Pani Barbara Stafiej - wiceprzewodnicząca Zarządu naszego Stowarzyszenia w dniu 28 listopada 2018 została wybrana na Przewodniczącą Rzeszowskiej Rady Seniorów. W imieniu członków Stowarzyszenia i Zarządu składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz roznącej rzeszy seniorów naszego miasta.
Realizacja zadania publicznego
15 grudnia zakończyliśmy realizację, dotowanego ze środków Gminy - Miasta Rzeszowa, zadania publicznego Aktywizacja i polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych z chorobą otępienną, w tym z chorobą Alzheimera, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem rehabilitacji oraz  innowacyjnych form samopomocy rodzin i opiekunów przy wsparciu wolontariuszy”. W ramch tego zadania prowadzone były konsultacje i poradnictwo indywidualne, grupy wsparcia, obchodzony był Miesiąc Choroby Alzheimera. Zorganizowaliśmy też wyjazd terapeutyczno-rehabilitacyjny dla grupy podopiecznych i opiekunów, tym razem do Kolbuszowej. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w MOPS Rzeszów.


W każdy poniedziałek zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia, gdzie w godz. 15.00 do 16.00 dyżur pełnią członkowie Stowarzyszenia służąc radą i pomocą osobom dotkniętym problelmem choroby Alzheimera. Zapraszamy również na Grupę Wsparcia w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 w naszej siedzibie. Najbliższa odbędzie się 19 października.
Wróć do spisu treści